pdf-icon sml PDF - Půjčocní řád

I. Všeobecné podmínky

 1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel, jakožto podnikatel a na a straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jen nájemce).
 2. Nájemce je povinen se prokázat dvěma platnými doklady s fotografií nájemce (např. pas, občanský průkaz, řidičský průkaz).
 3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, v čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat náhradu škody, a to v rozsahu hodnoty pronajímaného zařízení. 
 4. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.

 

II. Použití pronajatého předmětu

 1. Nájemce je oprávněn předmět nájmu užívat pouze v souladu a k účelu, ke kterému je předmět užívaní uzpůsoben. Dále se nájemce zavazuje, že o pronajatý o předmět nájmu  bude řádně pečova,  ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

 

III. Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce

 1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele www.pujcbox.cz.
 2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

 

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu

 1. Minimální doba nájmu je jeden kalendářní den.
 2. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době, tedy do 15.00 hod. nebo po telefonické domluvě s pronajímatelem.
 3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele.
 4. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každý započatý den držení předmětu. Smluvní pokutu však může účtovat do maximální výše hodnoty pronajímaného zařízení. 
 5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.
 6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši.
 7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn. 
  • v případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění – Kč 150,-; silné znečištění – Kč 300,- (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.)
 8. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den, za situace, kdy se s nájemcem pronajímatel nedohodne na prodloužení doby nájmu, je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, současně je oprávněn využít českého práva k ochraně svého majetku. 

 

V. Stav pronajatého předmětu

 1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích, včetně příslušenství pro jeho používání.

 

VI. Prohlášení nájemce

 1. Nájemce odpovídá za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné, další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.
 2. Nájemce není oprávněn bez vědomí a písemného souhlasu umožnit užívat předmět nájmu třetí osobou, zejména nesmí demonotovat a následně montovat zařízení na jiné vozidle než to, které je určeno ve smlouvě o nájmu. 

 

VII. Ochrana dat

 1. Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze pro účely smluvního vztahu. Pronajímatel bez písemného souhlasu nájemce nesmí tyto poskytnout 3 osobě, vyjma orgánům činným v trestním řízení. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

 

IX. Vrácení kauce

 1. V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.

 

X. Závěrečné ustanovení

 1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
 3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.